Highlights


สกสว กับแผนและยุทธศาสตร์งานวิจัยในระบบ ววน.

พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

หน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Agenda Team: SAT)

โจทย์วิจัยเพื่อ “รื้อ-สร้าง” การศึกษาทั้งระบบ

ทำไมต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์?

สร้างระบบนิเวศด้านงานวิจัยเอไอ สิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้าง